ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage 2 ertheia mage HF Part5 ❌ Server L2 Mad PVP x1000 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - Viktory.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 Orcarius 48D. 23H. 2021-Sep-04 Titan -
2 Dimaster 5D. 14H. 2021-Mar-29 Storm Screamer -
3 foutsa 0D. 8H. 2021-Jun-06 Ghost Hunter -
4 AndrewSha 43D. 22H. 2021-Sep-25 Grand Khavatari -
5 Packmen 41D. 14H. 2021-Sep-21 Grand Khavatari -
6 AburG 52D. 10H. 2021-Feb-11 Grand Khavatari -
7 Vavelina 1D. 2H. 2021-Aug-09 Phoenix Knight -
8 Mifilina 0D. 2H. 2021-Aug-04 Storm Screamer -
9 schmuck 3D. 10H. 2021-Feb-08 Elemental Master -
10 PoTRiK 62D. 13H. 2021-Feb-10 Doombringer -
11 KY3bMA 16D. 9H. 2021-Feb-18 Titan -
12 Am6aJI 117D. 15H. 2021-Sep-22 Grand Khavatari -
13 DonCarleone 2D. 3H. 2021-Sep-24 Dreadnought -
14 Sanja 6D. 7H. 2021-Sep-11 Soultaker -
15 12354 386D. 2H. 2021-Sep-11 Maestro -
16 FireDragon 0D. 19H. 2021-Sep-12 Arcana Lord -
17 Abdula 103D. 14H. 2021-Aug-27 Grand Khavatari -
18 Meladi 8D. 10H. 2021-Sep-12 Soul hound -
19 CAHbI4 43D. 3H. 2021-Sep-12 Grand Khavatari -
20 BERBA 20D. 18H. 2021-Sep-12 Cardinal -
21 СОЛНЫШКО 78D. 14H. 2021-Sep-20 Fortune Seeker -
22 KbI3bIMKA 16D. 3H. 2021-Sep-12 Doomcryer -
23 3JIATOBJIACKA 15D. 16H. 2021-Sep-12 Hierophant -
24 KoJIIdBaH 768D. 5H. 2021-Sep-12 Maestro -
25 1Su 227D. 8H. 2021-Sep-12 Elemental Master -
26 6Su 0D. 9H. 2021-Sep-12 Elemental Summoner -
27 7Su 0D. 11H. 2021-Sep-12 Elemental Summoner -
28 ToxaSc 171D. 12H. 2021-Sep-14 Titan -
29 4Su 0D. 10H. 2021-Sep-12 Elemental Summoner -
30 02Su 0D. 7H. 2021-Sep-12 Spectral Master -
31 07Su 6D. 12H. 2021-Sep-11 Spectral Master -
32 MegaDestr 82D. 3H. 2021-May-09 Titan -
33 SpoilRUN 5D. 23H. 2021-Mar-03 Fortune Seeker -
34 CAHbI4x2 0D. 10H. 2021-Sep-11 Grand Khavatari -
35 Akilez 5D. 18H. 2021-Sep-19 Duelist -
36 C0HbKA 2D. 19H. 2021-Sep-12 Shillien Templar -
37 CAHbI4x3 0D. 11H. 2021-Sep-11 Grand Khavatari -
38 3JIATOBJIACKAx1 0D. 12H. 2021-Sep-12 Hierophant -
39 3JIATOBJIACKAx2 0D. 9H. 2021-Sep-12 Hierophant -
40 3JIATOBJIACKAx3 0D. 7H. 2021-Sep-12 Hierophant -
41 VanBarmin 0D. 2H. 2021-Mar-09 Ghost Hunter -
42 Blueberry 1D. 5H. 2021-Jul-07 Dreadnought -
43 SergeyNesterov 6D. 12H. 2021-Sep-21 Phoenix Knight -
44 ProHavaniy 22D. 3H. 2021-Sep-25 Grand Khavatari +
45 FanFanTulpan 0D. 14H. 2021-Sep-22 Cardinal -
46 04Su 0D. 4H. 2021-Sep-05 Spectral Master -
47 Greenaby 44D. 23H. 2021-Sep-24 Grand Khavatari -
48 xCOWx 1D. 15H. 2021-Sep-12 Doomcryer -
49 filim 26D. 13H. 2021-Aug-18 Mystic Muse -
50 5668 45D. 16H. 2021-Sep-23 Grand Khavatari -
51 ODLO 10D. 12H. 2021-Aug-18 Grand Khavatari -
52 TAIIAK 3D. 3H. 2021-Jan-01 Cardinal -
53 spoloh 0D. 21H. 2021-Jun-03 Spectral Master -
54 ilililli 19D. 1H. 2021-Mar-25 Fortune Seeker -
55 Leloo 20D. 20H. 2021-Sep-22 Cardinal -
56 SanDiego 25D. 12H. 2021-Jan-06 Grand Khavatari -
57 reep 3D. 2H. 2021-Apr-02 Grand Khavatari -
58 zDark 3D. 15H. 2021-Feb-15 Spectral Master -
59 xxMAWRxx 1D. 0H. 2020-Dec-31 Fortune Seeker -
60 Gabiota 3D. 18H. 2021-Sep-25 Titan -
61 trrr 8D. 22H. 2021-Mar-03 Titan -
62 eJL 8D. 6H. 2021-Feb-11 Grand Khavatari -
63 Kyle 4D. 5H. 2021-Apr-05 Phoenix Knight -
64 EHolyfield 42D. 9H. 2021-Sep-25 Grand Khavatari +
65 kT 31D. 5H. 2021-Sep-25 Shillien Templar -
66 xOrc 3D. 21H. 2021-Feb-20 Grand Khavatari -
67 GaLLIuK 3D. 21H. 2021-Apr-07 Titan -
68 ZakzzAK 0D. 1H. 2021-Mar-07 Shillien Templar -
69 Dardarion 20D. 14H. 2021-Sep-25 Fortune Seeker -
70 Waterflood 13D. 15H. 2021-Sep-25 Mystic Muse -
71 Toyoshima 0D. 10H. 2021-Apr-08 Dreadnought -
72 11pp 1D. 7H. 2021-Apr-03 Shillien Templar -
73 Mitsuhashi 12D. 13H. 2021-Sep-25 Doombringer -
74 CaitSithArcher 0D. 3H. 2021-Apr-13 Sagittarius -
75 busta 5D. 20H. 2021-Aug-24 trickster -
76 23qwer 0D. 2H. 2021-Jun-03 trickster -
77 Harasment 0D. 2H. 2021-Jun-06 Dominator -
78 NoDeNs228 0D. 7H. 2021-Jun-22 Titan -
79 TyTyRyyyy 1D. 5H. 2021-Aug-31 Grand Khavatari -
80 marrka 0D. 16H. 2021-Sep-07 Shillien Templar -
81 Gulf 10D. 3H. 2021-Sep-18 Shillien Templar -
82 grm 9D. 8H. 2021-Sep-23 Dreadnought -
83 NaGeroine 4D. 21H. 2021-Sep-23 Mystic Muse -
84 vanaups 5D. 19H. 2021-Sep-25 Fortune Seeker -
85 AdenomaVirus 1D. 16H. 2021-Sep-25 Adventurer -
86 Teliport 4D. 4H. 2021-Sep-25 Doomcryer +
87 LvalueReference 2D. 9H. 2021-Sep-22 Phoenix Knight -
88 T0HbKA 3D. 4H. 2021-Sep-11 Adventurer -
89 100gr 32D. 1H. 2021-Apr-09 Grand Khavatari -
90 ByJ1kaH 0D. 4H. 2021-Apr-02 Grand Khavatari -
91 OPKTITAN 0D. 5H. 2021-Mar-07 Titan -
92 sena 3D. 2H. 2021-Sep-07 Evas Saint -
93 dodlo 0D. 7H. 2021-Sep-17 Soultaker -
94 COHb 3D. 0H. 2021-Sep-12 Fortune Seeker -
95 Valkard 48D. 0H. 2021-Sep-25 Maestro +
96 Bezzubik 0D. 5H. 2021-Jun-02 Phoenix Knight -
97 basta 13D. 20H. 2021-Sep-07 Fortune Seeker -
98 KRISATEHA 1D. 7H. 2021-Jun-23 Adventurer -
99 MAPUHA 1D. 18H. 2021-Sep-12 Evas Saint -
100 Anatas 32D. 17H. 2021-Aug-27 Mystic Muse -
101 TAHbKA 13D. 22H. 2021-Sep-12 Spectral Dancer -
102 Reivan 4D. 1H. 2021-Sep-11 Dreadnought -
103 MAGA3 0D. 2H. 2021-Aug-02 Maestro -
104 Casgon 0D. 11H. 2021-May-01 Doombringer -
105 29Su 0D. 4H. 2021-Aug-02 Arcana Lord -
106 14Su 0D. 6H. 2021-Sep-06 Mystic Muse -
107 Kassim 1D. 13H. 2021-Mar-28 Warlock -
108 KOMENNDANT 5D. 6H. 2021-Sep-21 Judicator -
109 Ebalkakblox 4D. 11H. 2021-Sep-24 Dreadnought -
110 klas 1D. 8H. 2021-Sep-11 Soultaker -
111 635124 0D. 15H. 2021-Sep-11 Fortune Seeker -
112 Lagipas 7D. 20H. 2021-Sep-24 Judicator -
113 SpaceX 0D. 19H. 2021-Mar-02 Judicator -
114 SofiaZ 0D. 20H. 2021-Sep-12 Elemental Master -
115 214645 0D. 4H. 2021-Sep-22 Maestro -
116 3BePbeIIoHaexJIb 0D. 15H. 2021-Jun-21 Fortune Seeker -
117 3Su 0D. 9H. 2021-Sep-12 Elemental Summoner -
118 5Su 0D. 8H. 2021-Sep-12 Elemental Summoner -
119 2Su 0D. 11H. 2021-Sep-12 Elemental Summoner -
120 Bullbetor 1D. 3H. 2021-Sep-09 Tyrant -
121 03Su 0D. 5H. 2021-Sep-12 Phantom Summoner -
122 05Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Phantom Summoner -
123 06Su 0D. 3H. 2020-Dec-27 Phantom Summoner -
124 01Su 0D. 8H. 2021-Sep-12 Phantom Summoner -
125 15Su 0D. 1H. 2021-Sep-05 Elemental Summoner -
126 16Su 0D. 0H. 2021-May-24 Elemental Summoner -
127 17Su 0D. 0H. 2021-May-24 Elemental Summoner -
128 18Su 0D. 0H. 2021-May-24 Elemental Summoner -
129 19Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
130 20Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
131 21Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
132 22Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
133 23Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
134 24Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
135 25Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
136 26Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
137 27Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
138 30Su 0D. 1H. 2021-Aug-02 Warlock -
139 31Su 0D. 2H. 2021-Aug-28 Warlock -
140 33Su 0D. 1H. 2021-Aug-02 Warlock -
141 08Su 0D. 1H. 2021-Aug-18 Warlock -
142 09Su 0D. 1H. 2021-Aug-18 Warlock -
143 10Su 0D. 0H. 2021-Jan-20 Warlock -
144 11Su 0D. 0H. 2021-Jan-16 Mage -
145 12Su 0D. 0H. 2021-Jan-16 Mage -
146 13Su 0D. 2H. 2021-Sep-19 Warlock -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Viktory Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG L2 high five drop list lineage 2 elder guide

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 SonikSork
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 SarcasticSaint
  • 08 SonikSE
  • 09 ECTECTBO
  • 10 Зевс

Ssq:
ಡಾನ್   0%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   99.8%
День