ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: L2 high five new server Top 100 Enchanters HF Part5 🍒 Server L2 Mad PVP x1000 Kannada Classic PTS

ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ 60 ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಉನ್ನತ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಮೋಡಿಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಉಡುಗೆ

ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್.
ಹೆಸರು ವರ್ಗ ಐಟಂ +   ಕುಲ  
1 Stratocaster Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+20 BlackBird BlackBird -
2 Fr0sT Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+17 Goliathus Goliathus -
3 Fr0sT1337 Молот Берестира
Contristo Hammer
+17 NightGroup NightGroup -
4 Runy Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+17   -
5 DeadEnd Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+16 BlackBird BlackBird +
6 MegaOrk Клинок Пера
Feather Eye Blade
+16 Goliathus Goliathus -
7 RamJam Меч Очарования - PvP
Periel Sword {PvP}
+16 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
8 RamJam Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+16 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
9 HarleyQuinny Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16   -
10 Еж Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
11 Бабай Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
12 XoKu Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
13 CorteZ Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
14 CorteZ Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
15 Queensun Жало Икара - Разрушение - PvP
Icarus Stinger - Destruction {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
16 Ri Рапира Вознесения
Heavenstare Rapier
+16 Goliathus Goliathus -
17 iHutch Молот Берестира
Contristo Hammer
+16 naggibatori naggibatori -
18 EinLITR Меч Архангела
Archangel Sword
+16 Goliathus Goliathus -
19 Ri Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
20 LionHearted Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
21 ipiupiu Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
22 Fr9sT1337 Рапира Вознесения - PvP
Heavenstare Rapier {PvP}
+16 z z -
23 Schatten Рапира Вознесения - PvP
Heavenstare Rapier {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
24 EinLITR Парные Мечи Венеры - Разрушение
Vesper Dual Sword - Destruction
+16 Goliathus Goliathus -
25 Chunya Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+16 Goliathus Goliathus -
26 Radamanthys Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
27 DontsStop Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+16   -
28 AZAROV Цветной Вольг - Гром
none
+16   -
29 iHutch Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+16 naggibatori naggibatori -
30 Estetique Топор Вигвика
Vigwik Axe
+16 YourBunnyWrote YourBunnyWrote -
31 waszkag Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+16 Goliathus Goliathus -
32 MegaOrk Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
33 Chunya Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
34 Hutchik Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+16 NightGroup NightGroup -
35 Nelle4ka Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+16 BlackBird BlackBird +
36 Fru1ty Молот Икара - Земля - PvP
Icarus Hammer - Earth {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
37 iHutch Пылающая Пила
Lava Saw
+16 naggibatori naggibatori -
38 Chunya Пылающая Пила
Lava Saw
+16 Goliathus Goliathus -
39 RamJam Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+16 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
40 Radamanthys Оскал Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Nagen - Gail {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
41 Monstro Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+16 BlackBird BlackBird -
42 MegaOrk Трезубец Икара - Молния - PvP
Icarus Trident - Thunder {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
43 Fr0sT Дробитель
Eversor Mace
+16 Goliathus Goliathus -
44 SonikBlaster Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+16 Goliathus Goliathus -
45 WaKaJI Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+16 BlackBird BlackBird -
46 SturmMashin Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+16 Goliathus Goliathus -
47 XuKaPu Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+16 Goliathus Goliathus -
48 Packmen Мститель Венеры
Vesper Avenger
+16 Viktory Viktory -
49 finik Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+16 Yggdrasill Yggdrasill -
50 Киса Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+15 Бродяги Бродяги -
51 accurate Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+15 Yggdrasill Yggdrasill -
52 7ankis7 Цветной Вольг - Гром
none
+15 BlackBird BlackBird -
53 Affinity Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+15 NightGroup NightGroup -
54 StillerKa Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
55 Люциан Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
56 Usagi Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
57 Босяк Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+15 Бродяги Бродяги -
58 Fru1ty Сакредюмор - PvP
Sacredium {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
59 Schatten Рапира Вознесения - PvP
Heavenstare Rapier {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
60 CAHbI4 Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 Viktory Viktory -
61 Боец Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 Бродяги Бродяги -
62 ZloeZlo Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
63 Босяк Рапира Вознесения - PvP
Heavenstare Rapier {PvP}
+15 Бродяги Бродяги -
64 BgoXHoBeHuE Молот Берестира
Contristo Hammer
+14 OKHA OKHA +
65 Dixis Трость Могущества - PvP
Cyclic Cane {PvP}
+14 Goliathus Goliathus -
66 Queensun Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+14 Goliathus Goliathus -
67 Lopata Призрачный Жнец - PvP
Demitelum {PvP}
+14 Goliathus Goliathus -
68 CorteZ Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+14 Goliathus Goliathus -
69 jlob Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+14 BlackBird BlackBird -
70 СОЛНЫШКО Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+13 Viktory Viktory -
71 Bijou Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+13   -
72 RuNi Зуб Мамбы
Mamba Edge
+13 Goliathus Goliathus -
73 IIepHaTb1u Клинок Плавника
Finale Blade
+13   -
74 APASHE Пылающая Пила
Lava Saw
+13 Summer Summer -
75 LeoHard Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+13 LatinStar LatinStar -
76 SonikBlaster Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+13 Goliathus Goliathus -
77 Or4ik Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+13 Goliathus Goliathus -
78 Radamanthys Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+13 Goliathus Goliathus -
79 zastanyu Призрачный Жнец
Demitelum
+12 BlackBird BlackBird -
80 Nullissa Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 SaD SaD -
81 Grok Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 Shadow Shadow -
82 Nullissa Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 SaD SaD -
83 Markuss Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+12 Goliathus Goliathus -
84 Цунами Сакредюмор - PvP
Sacredium {PvP}
+12 BlackBird BlackBird -
85 Abdula Рука Икара - Разрушение - PvP
Icarus Hand - Destruction {PvP}
+12 Viktory Viktory -
86 Зевс Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+12 Goliathus Goliathus -
87 SaKypA Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+12 HeavenlyAngels HeavenlyAngels -
88 atton Молот Икара - Земля
Icarus Hammer - Earth
+12   -
89 Kristana Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12   -
90 Kib0rg Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 Omega Omega -
91 ZloeZlo Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 Goliathus Goliathus -
92 viktor123 Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+12   -
93 Kurvis Рука Икара
Icarus Hand
+12   -
94 zastanyu Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 BlackBird BlackBird -
95 Bukem Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12   -
96 KnoR Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12   -
97 JoinMeInHell Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 Goliathus Goliathus -
98 grm Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 Viktory Viktory -
99 Sirakuz Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 LatinStar LatinStar -
100 CaHcei Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+12   +
101 Цунами Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+12 BlackBird BlackBird -
102 Urd Арбалет Шипов - PvP
Thorne Crossbow {PvP}
+12 Yggdrasill Yggdrasill -
103 K0stolom Дробитель
Eversor Mace
+12 Krestonoscy Krestonoscy -
104 Stanlies Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+12 YourBunnyWrote YourBunnyWrote -
105 HoHoH Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+11 RUM RUM -
106 146 Клинок Плавника - PvP
Finale Blade {PvP}
+11   -
107 СОЛНЫШКО Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+11 Viktory Viktory -
108 Суслик Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+11 Goliathus Goliathus -
109 roventa Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+11 RUM RUM -
110 ABAPA Дробитель
Eversor Mace
+11   -
111 DenisKI Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+11 MyRkI MyRkI -
112 A3a3EJIb Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+11   -
113 Shpaga Жало Икара
Icarus Stinger
+11 XP XP -
114 ArtaJerJeS Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+11 LatinStar LatinStar -
115 SonikHawk Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+11 Goliathus Goliathus -
116 BigLord Пылающая Пила
Lava Saw
+11 Krestonoscy Krestonoscy -
117 WindFury Сакредюмор - PvP
Sacredium {PvP}
+11 Goliathus Goliathus -
118 Kristana Арбалет Шипов
Thorne Crossbow
+11   -
119 Hena Меч Архангела
Archangel Sword
+11 Goliathus Goliathus -
120 Warkas Молот Берестира
Contristo Hammer
+11 Shadow Shadow -
121 innnnocent Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+11 Goliathus Goliathus -
122 oXoTHuK Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+11 Goliathus Goliathus -
123 Alpina Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+11   -
124 Radamanthys Оскал Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Nagen - Gail {PvP}
+11 Goliathus Goliathus -
125 quiches Парные Кинжалы Черепа - PvP
Skull Edge Dual Daggers {PvP}
+11   -
126 Queensun Трость Могущества - PvP
Cyclic Cane {PvP}
+11 Goliathus Goliathus -
127 SonikHawk Бросок Венеры - Ясновидение - PvP
Vesper Thrower - Clairvoyance {PvP}
+11 Goliathus Goliathus -
128 ElfPain Лук Икара
Icarus Spitter
+11 LatinStar LatinStar -
129 legalaz Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
130 Radamanthys Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
131 VIKULKA Резак Венеры - Гром
Vesper Cutter - Thunder
+10   -
132 100etOdino4ecTBa Парные Зубы Мамбы - PvP
Mamba Edge Dual Daggers {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
133 Yadman Сакредюмор
Sacredium
+10   -
134 Kristana Рапира Вознесения
Heavenstare Rapier
+10   -
135 PodCat1K Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+10 Goliathus Goliathus -
136 Radamanthys Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+10 Goliathus Goliathus -
137 3JIoDeuKa Жало Икара - Разрушение - PvP
Icarus Stinger - Destruction {PvP}
+10   -
138 ElfPain Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+10 LatinStar LatinStar -
139 Ketamina Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+10 LatinStar LatinStar -
140 Ketamina Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+10 LatinStar LatinStar -
141 legalaz Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+10 Goliathus Goliathus -
142 Sileana Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+10 Summer Summer -
143 Boolg Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+10 Krestonoscy Krestonoscy -
144 Ri Щит Венеры
Vesper Shield
+10 Goliathus Goliathus -
145 StillerKa Рапира Вознесения - PvP
Heavenstare Rapier {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
146 Цезарь Меч Архангела
Archangel Sword
+10 BlackBird BlackBird -
147 MalinaEva Меч Архангела
Archangel Sword
+10 BlackBird BlackBird -
148 PAPAZOGLA Меч Архангела
Archangel Sword
+10 Goliathus Goliathus -
149 Az0N Молот Берестира
Contristo Hammer
+10 BlackBird BlackBird -
150 APASHE Молот Берестира
Contristo Hammer
+10 Summer Summer -
151 girdyaj Молот Берестира
Contristo Hammer
+10 Shturmoviki Shturmoviki -
152 Malakoka Молот Берестира
Contristo Hammer
+10 WatchYourself WatchYourself -
153 HavayTortik Острие Венеры - Великая Буря
Vesper Shaper - Gale
+10 Goliathus Goliathus -
154 SilentAngel Арбалет Шипов
Thorne Crossbow
+10 LatinStar LatinStar -
155 Киса Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+10 Бродяги Бродяги -
156 Chunya Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
157 LO55 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 RUM RUM -
158 Greenaby Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 Viktory Viktory +
159 MrBOLG Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 Goliathus Goliathus -
160 HurryFury Арбалет Шипов
Thorne Crossbow
+10 Goliathus Goliathus -
161 xun Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 BlackBird BlackBird -
162 iHanSolo Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 Goliathus Goliathus -
163 Radamanthys Бросок Венеры - Ясновидение
Vesper Thrower - Clairvoyance
+10 Goliathus Goliathus -
164 Neptuno Распылитель Икара
Icarus Disperser
+10 LatinStar LatinStar -
165 Grok Пылающая Пила
Lava Saw
+10 Shadow Shadow -
166 Зевс Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
167 Lopata Призрачный Жнец - PvP
Demitelum {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
168 Balrok Клинок Плавника
Finale Blade
+10   -
169 xBocTuk Воитель Венеры
Vesper Fighter
+10 Wts Wts +
170 Reivan Трезубец Икара
Icarus Trident
+10 Viktory Viktory -
171 Or4ik Трезубец Икара
Icarus Trident
+10 Goliathus Goliathus -
172 635124 Трезубец Икара
Icarus Trident
+10 Viktory Viktory -
173 Ma5uxa Трезубец Икара
Icarus Trident
+10 BlackBird BlackBird -
174 LO55 Воитель Венеры - Великая Буря
Vesper Fighter - Gale
+10 RUM RUM -
175 i314 Молот Икара
Icarus Hammer
+10   -
176 SturmMashin Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+10 Goliathus Goliathus -
177 Radamanthys Арбалет Икара - Концентрация
Icarus Shooter - Concentration
+10 Goliathus Goliathus -
178 Mefich Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 DeliriumTremens DeliriumTremens -
179 Naminuke Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 Goliathus Goliathus -
180 finik Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 Yggdrasill Yggdrasill -
181 Ebalkakblox Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 Viktory Viktory -
182 SonikBlaster Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+10 Goliathus Goliathus -
183 uoio Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+10 BlackBird BlackBird -
184 BlackAdam Клещи Венеры - Гром
Vesper Pincer - Thunder
+10 Goliathus Goliathus -
185 Eroina Зуб Мамбы
Mamba Edge
+10 Summer Summer -
186 Monstro Призрачный Жнец
Demitelum
+10 BlackBird BlackBird -
187 APASHE Призрачный Жнец
Demitelum
+10 Summer Summer -
188 Зевс Дробитель
Eversor Mace
+10 Goliathus Goliathus -
189 LO55 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 RUM RUM -
190 Боец Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 Бродяги Бродяги -
191 Kan Дробитель
Eversor Mace
+10 Shturmoviki Shturmoviki -
192 Kan Дробитель
Eversor Mace
+10 Shturmoviki Shturmoviki -
193 DeRaTizacia Дробитель
Eversor Mace
+10 REDISKI REDISKI -
194 Sileana Дробитель
Eversor Mace
+10 Summer Summer -
195 Eroina Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+10 Summer Summer -
196 MrIpkis Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+10 NuNu NuNu -
197 SoulFlamess Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+10 HeavenlyAngels HeavenlyAngels -
198 ZloeZlo Резак Венеры - Гром - PvP
Vesper Cutter- Thunder {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
199 Fr0 Острие Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Shaper - Gail {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
200 RamJam Острие Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Shaper - Gail {PvP}
+10 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
201 AZAROV Острие Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Shaper - Gail {PvP}
+10   -
202 Киса Кухонный Нож Хабу - PvP
none
+10 Бродяги Бродяги -
203 Asso Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+10 HeavenlyAngels HeavenlyAngels -
204 Chunya Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+10 Goliathus Goliathus -
205 Fru1ty Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+10 Goliathus Goliathus -
206 Fr0sT Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+10 Goliathus Goliathus -
207 Gunn Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+9 Yggdrasill Yggdrasill -
208 RuNi Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+9 Goliathus Goliathus -
209 Stratocaster Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+9 BlackBird BlackBird -
210 СОЛНЫШКО Дробитель
Eversor Mace
+9 Viktory Viktory -
211 BowMashim Карниум
Skull Carnium Bow
+9 Goliathus Goliathus -
212 GalGadot Резак Венеры - Гром
Vesper Cutter - Thunder
+9 LatinStar LatinStar -
213 Суперман Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+9 LatinStar LatinStar -
214 innnnocent Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+9 Goliathus Goliathus -
215 Monstro Кожаный Шлем Элегии
Elegia Leather Helmet
+9 BlackBird BlackBird -
216 VinniPuh Воитель Венеры
Vesper Fighter
+9 T0RTUGA T0RTUGA -
217 i314 Молот Икара
Icarus Hammer
+9   -
218 iShazam Пылающая Пила
Lava Saw
+9 LatinStar LatinStar -
219 KYKLA Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+9 Goliathus Goliathus -
220 LeameK Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+9 Goliathus Goliathus -
221 Bubis Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+9 Sosni Sosni -
222 LO55 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+9 RUM RUM -
223 Bukem Молот Берестира
Contristo Hammer
+9   -
224 DeRaTizacia Молот Берестира
Contristo Hammer
+9 REDISKI REDISKI -
225 DavyJones Молот Берестира
Contristo Hammer
+9 Tortuga Tortuga -
226 AndrewSha Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+9 Viktory Viktory -
227 Saibas Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+9 Goliathus Goliathus -
228 Gretely Меч Архангела
Archangel Sword
+9 Goliathus Goliathus -
229 Bezy Меч Архангела
Archangel Sword
+9 BlackBird BlackBird -
230 Hutchik Красивая Диадема Венеры
Vesper Noble Circlet
+9 NightGroup NightGroup -
231 Gullveig Рапира Вознесения
Heavenstare Rapier
+9 BlackBird BlackBird -
232 Usagi Кожаная Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Leather Breastplate {PvP}
+9 Goliathus Goliathus -
233 Maneco2 Парные Зубы Мамбы - PvP
Mamba Edge Dual Daggers {PvP}
+9 MyRkI MyRkI -
234 I0JIbKa Парные Зубы Мамбы - PvP
Mamba Edge Dual Daggers {PvP}
+9   -
235 Злодейка Парные Зубы Мамбы - PvP
Mamba Edge Dual Daggers {PvP}
+8 REDISKI REDISKI -
236 Valkard Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+8 Viktory Viktory -
237 CorteZ Красивые Рукавицы Венеры
Vesper Noble Gauntlet
+8 Goliathus Goliathus -
238 T0CTEP Кираса Дестино - PvP
Moirai Breastplate {PvP}
+8   -
239 Ri Усиленная Серьга Бессмертного Закена
none
+8 Goliathus Goliathus -
240 LoveIIuyIIuy Страж Венеры
Vesper Sheutjeh
+8   -
241 Цунами Диадема Элегии
Elegia Circlet
+8 BlackBird BlackBird -
242 EinLITR Диадема Элегии
Elegia Circlet
+8 Goliathus Goliathus -
243 Босяк Кожаная Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Leather Breastplate {PvP}
+8 Бродяги Бродяги -
244 T0CTEP Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+8   -
245 Marakas Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+8 MGM MGM -
246 BlackAdam Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+8 Goliathus Goliathus -
247 Меланхолия Туника Элегии - PvP
Elegia Tunic {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -
248 Цунами Туника Элегии - PvP
Elegia Tunic {PvP}
+8 BlackBird BlackBird -
249 Foltes Жало Икара - Разрушение
Icarus Stinger - Destruction
+8 Shadow Shadow -
250 Ri Кожаные Сапоги Верпеса
Vorpal Leather Boots
+8 Goliathus Goliathus -
251 SarcasticSaint Красивая Диадема Венеры
Vesper Noble Circlet
+8 NightGroup NightGroup -
252 Tiax Щит Венеры
Vesper Shield
+8 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
253 Merlin Красивая Диадема Венеры
Vesper Noble Circlet
+8 NightGroup NightGroup -
254 CorteZ Серьга Бессмертного Закена
Zakens Earring of Immortality
+8 Goliathus Goliathus -
255 Marakas Серьга Орфена
Earring of Orfen
+8 MGM MGM -
256 Batman Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+8 LatinStar LatinStar +
257 Marakas Трость Могущества
Cyclic Cane
+8 MGM MGM -
258 DREDik Призрачный Жнец
Demitelum
+8   -
259 turbokrzak Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -
260 T0CTEP Шлем Дестино
Moirai Helmet
+8   -
261 Босяк Кожаные Брюки Верпеса
Vorpal Leather Legging
+8 Бродяги Бродяги -
262 Ri Кожаные Брюки Верпеса
Vorpal Leather Legging
+8 Goliathus Goliathus -
263 VABUM Меч Архангела
Archangel Sword
+8   -
264 Сережка Меч Архангела
Archangel Sword
+8 Yggdrasill Yggdrasill -
265 Цунами Меч Архангела
Archangel Sword
+8 BlackBird BlackBird -
266 RediaKIN Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+8 BlackBird BlackBird -
267 Суперман Парные Мечи Венеры - Разрушение
Vesper Dual Sword - Destruction
+8 LatinStar LatinStar -
268 Люциан Перчатки Дестино
Moirai Gloves
+8 Goliathus Goliathus -
269 ФирБот Меч Архангела
Archangel Sword
+8 Yggdrasill Yggdrasill -
270 Alejandro Меч Архангела
Archangel Sword
+8 NightGroup NightGroup -
271 RamJam Рукавицы Элегии
Elegia Gauntlet
+8 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
272 Цунами Плащ Пламени
Cloak of Fire
+8 BlackBird BlackBird -
273 SonikSB Лик Тьмы
Black Visage
+8 Goliathus Goliathus -
274 5668 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+8 Viktory Viktory -
275 Abdula Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+8 Viktory Viktory -
276 Dixis Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -
277 Tamriel Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+8 Yggdrasill Yggdrasill -
278 Gretely Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -
279 4ichik Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+8 BlackBird BlackBird -
280 Skors Сакредюмор - PvP
Sacredium {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -
281 Цунами Сакредюмор - PvP
Sacredium {PvP}
+8 BlackBird BlackBird -
282 Nelle4ka Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+8 BlackBird BlackBird +
283 Skors Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -
284 Anatas Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+8 Viktory Viktory -
285 T0CTEP Рукавицы Дестино
Moirai Gauntlet
+8   -
286 Меланхолия Символ Дестино
Moirai Sigil
+8 Goliathus Goliathus -
287 Twixx Плащ Зелени
Cloak of Greenery
+8 BlackBird BlackBird -
288 EinLITR Штаны Элегии
Elegia Stockings
+8 Goliathus Goliathus -
289 Меланхолия Штаны Элегии
Elegia Stockings
+8 Goliathus Goliathus -
290 Fr0sT Заклинатель Венеры
Vesper Caster
+8 Goliathus Goliathus -
291 Malakoka Пылающая Пила
Lava Saw
+8 WatchYourself WatchYourself -
292 MrOPK Пылающая Пила
Lava Saw
+8 micro micro -
293 kolobok1 Трезубец Икара
Icarus Trident
+8 kolobok1 kolobok1 -
294 VABUM Трезубец Икара
Icarus Trident
+8   -
295 Nelle4ka Воитель Венеры
Vesper Fighter
+8 BlackBird BlackBird +
296 EinLITR Перчатки Элегии
Elegia Gloves
+8 Goliathus Goliathus -
297 Меланхолия Перчатки Элегии
Elegia Gloves
+8 Goliathus Goliathus -
298 Malakoka Трезубец Икара
Icarus Trident
+8 WatchYourself WatchYourself -
299 CorteZ Серьга Антараса
Earring of Antharas
+8 Goliathus Goliathus -
300 Fr0sT Кожаная Кираса Элегии - PvP
Elegia Leather Breastplate {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -

ಎಲ್ಲಾ ಧರಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್.
ಹೆಸರು Sum / Max ವರ್ಗ   ಕುಲ  
1 CorteZ +168 \ +16 Duelist Goliathus Goliathus -
2 Цунами +152 \ +12 Mystic Muse BlackBird BlackBird -
3 CaHcei +151 \ +18 Evas Saint   +
4 Ri +146 \ +16 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
5 EinLITR +145 \ +16 Archmage Goliathus Goliathus -
6 Босяк +141 \ +15 Soul hound Бродяги Бродяги -
7 Queensun +139 \ +14 Soul hound Goliathus Goliathus -
8 Меланхолия +138 \ +19 Archmage Goliathus Goliathus -
9 Monstro +137 \ +16 Titan BlackBird BlackBird -
10 Schatten +136 \ +16 Soul hound Goliathus Goliathus -
11 Hutchik +133 \ +16 Mystic Muse NightGroup NightGroup -
12 Chunya +129 \ +16 Titan Goliathus Goliathus -
13 StillerKa +128 \ +15 Soul hound Goliathus Goliathus -
14 MegaOrk +126 \ +16 Titan Goliathus Goliathus -
15 Usagi +126 \ +15 Soul hound Goliathus Goliathus -
16 Сережка +124 \ +8 Mystic Muse Yggdrasill Yggdrasill -
17 Fr0sT +122 \ +17 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
18 Fru1ty +122 \ +16 Dominator Goliathus Goliathus -
19 Nelle4ka +121 \ +16 Soul hound BlackBird BlackBird +
20 ipiupiu +118 \ +16 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
21 PodCat1K +116 \ +10 Doombringer Goliathus Goliathus -
22 legalaz +115 \ +10 Shillien Templar Goliathus Goliathus -
23 AdventureTime +114 \ +10 Soul hound BlackBird BlackBird -
24 XoKu +113 \ +16 Duelist Goliathus Goliathus -
25 B0BKA +113 \ +7 Mystic Muse Goliathus Goliathus -
26 HurryFury +112 \ +9 trickster Goliathus Goliathus -
27 Лис +111 \ +8 Mystic Muse BlackBird BlackBird -
28 Люциан +110 \ +15 Mystic Muse Goliathus Goliathus -
29 PAPAZOGLA +110 \ +10 Mystic Muse Goliathus Goliathus -
30 GranDz +110 \ +9 Storm Screamer Goliathus Goliathus -
31 ZloeZlo +109 \ +15 Hell Knight Goliathus Goliathus -
32 XuKaPu +108 \ +16 Fortune Seeker Goliathus Goliathus -
33 Marine +108 \ +6 Mystic Muse BlackBird BlackBird -
34 MarshallMathers +108 \ +6 Mystic Muse Goliathus Goliathus +
35 7ankis7 +107 \ +15 Phoenix Knight BlackBird BlackBird -
36 Or4ik +107 \ +13 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
37 innnnocent +106 \ +11 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
38 Hena +106 \ +11 Soul hound Goliathus Goliathus -
39 U +105 \ +7 Soul hound BlackBird BlackBird -
40 Суслик +104 \ +11 Fortune Seeker Goliathus Goliathus -
41 Anatas +104 \ +8 Mystic Muse Viktory Viktory -
42 Dizmoral +103 \ +7 Dominator BlackBird BlackBird -
43 KYKLA +102 \ +9 Sagittarius Goliathus Goliathus -
44 VABUM +101 \ +8 Soul hound   -
45 LionHearted +100 \ +16 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
46 Lopata +100 \ +8 Dreadnought Goliathus Goliathus -
47 SonikSork +100 \ +6 Archmage Goliathus Goliathus -
48 Hutch +98 \ +16 Sagittarius   -
49 Packmen +98 \ +16 Grand Khavatari Viktory Viktory -
50 Gretely +98 \ +9 Soul hound Goliathus Goliathus -
51 SonikBlaster +98 \ +8 Duelist Goliathus Goliathus -
52 RuNi +97 \ +13 Adventurer Goliathus Goliathus -
53 SonikSB +97 \ +11 Soul hound Goliathus Goliathus -
54 I0JIbKa +97 \ +9 Ghost Hunter   -
55 ДД +97 \ +7 Titan BlackBird BlackBird -
56 AndrewSha +96 \ +9 Grand Khavatari Viktory Viktory -
57 girdyaj +95 \ +10 Titan Shturmoviki Shturmoviki -
58 Fr05T +95 \ +8 Mystic Muse Shadow Shadow -
59 KyCbKuHaMaTb +95 \ +7 Soul hound Goliathus Goliathus -
60 Negromancer +95 \ +6 Soultaker Goliathus Goliathus -
61 Еж +94 \ +16 Duelist Goliathus Goliathus -
62 Бабай +94 \ +16 Duelist Goliathus Goliathus -
63 Цезарь +93 \ +10 Soul hound BlackBird BlackBird -
64 Yadman +93 \ +10 Mystic Muse   -
65 Skors +93 \ +8 Spectral Master Goliathus Goliathus -
66 Зевс +92 \ +7 Phoenix Knight Goliathus Goliathus -
67 Scourge +92 \ +7 Soul hound Goliathus Goliathus -

ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಉಡುಪುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್.
ಹೆಸರು Max / Sum ವರ್ಗ   ಕುಲ  
1 Меланхолия +19 \ +138 Archmage Goliathus Goliathus -
2 CaHcei +18 \ +151 Evas Saint   +
3 Fr0sT +17 \ +122 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
4 Marakas +17 \ +73 Destroyer MGM MGM -
5 Runy +17 \ +48 Grand Khavatari   -
6 CorteZ +16 \ +168 Duelist Goliathus Goliathus -
7 Ri +16 \ +146 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
8 EinLITR +16 \ +145 Archmage Goliathus Goliathus -
9 Monstro +16 \ +137 Titan BlackBird BlackBird -
10 Schatten +16 \ +136 Soul hound Goliathus Goliathus -
11 Hutchik +16 \ +133 Mystic Muse NightGroup NightGroup -
12 Chunya +16 \ +129 Titan Goliathus Goliathus -
13 MegaOrk +16 \ +126 Titan Goliathus Goliathus -
14 Fru1ty +16 \ +122 Dominator Goliathus Goliathus -
15 Nelle4ka +16 \ +121 Soul hound BlackBird BlackBird +
16 ipiupiu +16 \ +118 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
17 XoKu +16 \ +113 Duelist Goliathus Goliathus -
18 XuKaPu +16 \ +108 Fortune Seeker Goliathus Goliathus -
19 LionHearted +16 \ +100 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
20 Hutch +16 \ +98 Sagittarius   -
21 Packmen +16 \ +98 Grand Khavatari Viktory Viktory -
22 Еж +16 \ +94 Duelist Goliathus Goliathus -
23 Бабай +16 \ +94 Duelist Goliathus Goliathus -
24 SturmMashin +16 \ +90 Dreadnought Goliathus Goliathus -
25 DeadEnd +16 \ +89 Grand Khavatari BlackBird BlackBird +
26 Fr0sT1337 +16 \ +88 Titan NightGroup NightGroup -
27 waszkag +16 \ +85 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
28 HarleyQuinny +16 \ +85 Duelist   -
29 Covenant +16 \ +80 trickster   -
30 SexyBD +16 \ +73 Sorcerer Xtrem Xtrem -
31 Stratocaster +16 \ +66 Grand Khavatari BlackBird BlackBird -
32 ue +16 \ +63 Bounty Hunter MGM MGM -
33 asdasd1 +16 \ +63 Cardinal   -
34 RamJam +16 \ +59 Shillien Templar CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
35 academRB +16 \ +56 Soul breaker   -
36 Estetique +16 \ +55 Phoenix Knight YourBunnyWrote YourBunnyWrote -
37 MissKat +16 \ +54 Cardinal BlackBird BlackBird -
38 ikey +16 \ +53 Adventurer 4ikiPiki 4ikiPiki -
39 SilentAngel +16 \ +52 trickster LatinStar LatinStar -
40 M +16 \ +47 Grand Khavatari Alphabet Alphabet -
41 iHutch +16 \ +40 Titan naggibatori naggibatori -
42 finik +16 \ +39 Spectral Master Yggdrasill Yggdrasill -
43 BQ +16 \ +38 Maestro   +
44 e6blpb +16 \ +28 Titan Yggdrasill Yggdrasill -
45 WaKaJI +16 \ +27 Dreadnought BlackBird BlackBird -
46 Melisandra +16 \ +25 Adventurer   -
47 RUSS +16 \ +25 Ghost Hunter   -
48 Tiax +16 \ +22 Maestro CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
49 AbigaiL +16 \ +20 Maestro LatinStar LatinStar -
50 FrodoBaggins +16 \ +20 Fortune Seeker   -
51 Mo1ot +16 \ +16 Titan   -
52 AcademicDD +16 \ +16 Orc Monk   -
53 trygold +16 \ +16 Fortune Seeker   -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] Top 100 Enchanters HF Part5 🍒 Server L2 Mad PVP x1000 Kannada Classic PTS La2

RPG Lineage 2 tauti lineage 2 ertheia espanol

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 SonikSork
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Affinity
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
ಡಾನ್   0%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   0%
День