ຊື່ ໜ້າ: Lineage 2 scryde HighFive ❌ Server L2 Federation x15 Lao Classic PTS

ຕະກຸນ - KkLlAaNn.
ຊື່ ໃຊ້ເວລາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຊັ້ນ  
1 chuaru 259D. 2H. 2021-Oct-18 Cardinal +
2 xXKeHIIa4uXx 8D. 11H. 2021-Sep-19 Grand Khavatari -
3 yyyTBAPb 205D. 0H. 2021-Oct-18 Phoenix Knight -
4 napoBAPKa 94D. 18H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
5 XH9lIIIAX 154D. 7H. 2021-Oct-17 Titan -
6 skladKRAFT 558D. 19H. 2021-Oct-18 Maestro -
7 lNancyl 87D. 8H. 2021-Oct-17 Spectral Dancer -
8 MikroOrc 291D. 12H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker +
9 MACTEPkey 129D. 7H. 2021-Oct-18 Adventurer -
10 xH9lIIIKAx 70D. 8H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
11 GGQQ2 130D. 21H. 2021-Oct-18 Soultaker -
12 Mypeno4ek 117D. 8H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
13 Naina 215D. 17H. 2021-Oct-18 Doomcryer +
14 Okpuk 59D. 4H. 2021-Oct-18 Mystic Muse -
15 XIL7 31D. 16H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
16 Epka 39D. 10H. 2021-Oct-18 Titan -
17 Kardio 56D. 4H. 2021-Oct-18 Cardinal -
18 r0ee 157D. 16H. 2021-Oct-18 Evas Saint +
19 Monsaro 74D. 23H. 2021-Oct-18 Hierophant -
20 tankU4 124D. 5H. 2021-Oct-18 Shillien Templar -
21 KynoJl 52D. 20H. 2021-Oct-18 Soultaker -
22 MpMppp 100D. 23H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
23 lATOCl 125D. 22H. 2021-Oct-18 Hierophant +
24 Dalyda 107D. 16H. 2021-Oct-18 Shillien Templar -
25 u6HXaTa6 47D. 14H. 2021-Oct-18 Doombringer -
26 xZAZAx 70D. 9H. 2021-Oct-18 Titan -
27 MrBluz 117D. 19H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
28 MpMp 31D. 16H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
29 MssMaTuJlbDa 111D. 17H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
30 4epHoTa 31D. 15H. 2021-Oct-18 Soultaker -
31 6ecToJlo4b 41D. 11H. 2021-Oct-18 Hierophant -
32 6oBapu 18D. 19H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
33 x6ereMoTx 17D. 9H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
34 lvluO 21D. 7H. 2021-Oct-18 Grand Khavatari -
35 DoHHaPo3a 32D. 17H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
36 ມື້Hepuc 23D. 6H. 2021-Oct-18 Titan -
37 KxaJlDporo 7D. 1H. 2021-Oct-18 Titan -
38 lBluzl 29D. 19H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
39 PuoPuTa 30D. 2H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
40 raJlka 9D. 18H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
41 EBreHu9l 14D. 14H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
42 Cepce9l 7D. 6H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
43 CaHDoP 12D. 23H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
44 CMuTT 7D. 2H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
45 raJladpueJlb 4D. 2H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
46 EllaRiya 4D. 5H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
47 WJuK 6D. 22H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
48 Deedl 34D. 22H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
49 HukuTTa 4D. 13H. 2021-Oct-18 Grand Khavatari -
50 AeJluTa 40D. 13H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
51 Extazzi 5D. 12H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
52 Jlyu3a 31D. 8H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
53 EJlu3a6eT 41D. 2H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
54 HageR 28D. 20H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
55 E1MiRa 15D. 1H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
56 CoJlbBeyr 19D. 10H. 2021-Oct-18 Hierophant -
57 DuoHa 24D. 10H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
58 DyPuMaP 16D. 13H. 2021-Oct-18 Soultaker -
59 SuzyWong 27D. 5H. 2021-Oct-18 Hierophant -
60 Energ1zerR 14D. 23H. 2021-Oct-18 Shillien Saint -
61 Zulfiya 19D. 12H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
62 CuBuJlJla 22D. 8H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
63 DeCaD 18D. 2H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
64 KoJloM6uHa 15D. 15H. 2021-Oct-18 Soultaker -
65 DoHryaH 11D. 7H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
66 Pla41Do 38D. 17H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
67 K1auDia 33D. 1H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
68 Mopu 13D. 4H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
69 CaMMeP 16D. 6H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
70 JlaePT 27D. 19H. 2021-Oct-18 Hierophant -
71 ShaNgRi1a 14D. 22H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
72 BoJlaHg 4D. 11H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
73 A3a3eJlJlo 4D. 17H. 2021-Oct-18 Shillien Saint -
74 Dporo 11D. 17H. 2021-Oct-18 Titan -
75 Chado 9D. 4H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
76 DaHueJlb 9D. 11H. 2021-Oct-18 Shillien Templar -
77 BlueHearT 6D. 8H. 2021-Oct-18 Hierophant -
78 KaTaJla 7D. 3H. 2021-Oct-18 Shillien Templar -
79 4iguk 5D. 7H. 2021-Oct-18 Hierophant -
80 IIaoJlo 4D. 13H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
81 A6dyJla 8D. 2H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
82 6upoH 4D. 22H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
83 KuNzO 4D. 15H. 2021-Oct-18 Hierophant -
84 AdB0kaT 6D. 13H. 2021-Oct-18 Shillien Templar -
85 PyX 6D. 5H. 2021-Oct-18 Soultaker -
86 He0pK 7D. 11H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
87 raBpoIII 9D. 8H. 2021-Oct-18 Hierophant -
88 KrezyLedy 12D. 17H. 2021-Oct-18 Soultaker -
89 FuR1ya 3D. 7H. 2021-Oct-18 Arcana Lord -
90 Skripa4ka 52D. 23H. 2021-Oct-18 Soultaker -
91 INancyI 223D. 15H. 2021-Oct-17 Spectral Dancer +
92 Neoppa 321D. 21H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
93 xxHALKxx 69D. 8H. 2021-Mar-29 Grand Khavatari -
94 Dodoop 7D. 14H. 2021-Sep-12 Soultaker -
95 HalfTiger 254D. 5H. 2021-Oct-18 Sword Muse +
96 lSidl 289D. 11H. 2021-Oct-18 Sword Muse +
97 boeee 314D. 6H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker +
98 Swsinka 44D. 3H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
99 DoHPe6a 6D. 7H. 2021-Oct-18 Doomcryer -
100 2pa3aKy 7D. 6H. 2021-Oct-18 Dominator -
101 KOIIEYKA 94D. 11H. 2021-Oct-18 Dreadnought -
102 DoHaJlbD 48D. 1H. 2021-Oct-18 Soul hound +
103 62Rus 240D. 13H. 2021-Oct-17 Soultaker +
104 uroroIIIa 3D. 14H. 2021-Oct-18 Elemental Master -
105 ISidI 226D. 21H. 2021-Oct-18 Sword Muse +
106 SBlir 35D. 17H. 2021-Sep-27 Soul hound -
107 G1issade 34D. 3H. 2021-Oct-18 Soul hound -
108 Tayna 33D. 22H. 2021-Oct-18 Dominator -
109 BeTpa 132D. 1H. 2021-Sep-29 Storm Screamer -
110 Br1se 48D. 6H. 2021-Oct-18 Trickster +
111 Fuk0 4D. 1H. 2021-Oct-18 Soultaker -
112 iAPJlEkuH 6D. 3H. 2021-Oct-18 Soultaker -
113 lvlaHbKa 21D. 20H. 2021-Oct-17 Adventurer +
114 JluaHHa 1D. 2H. 2021-Oct-18 Paladin -
115 CoJloxa 41D. 19H. 2021-Oct-18 Dominator +
116 A65 21D. 18H. 2021-Oct-18 Cardinal -
117 gg222 80D. 15H. 2021-Oct-18 Elemental Master -
118 4y4Xe 4D. 2H. 2021-Oct-18 Spectral Master -
119 NanoGnomx7 99D. 4H. 2021-Oct-17 Fortune Seeker -
120 Chket 213D. 21H. 2021-Oct-17 Doombringer +
121 DJofRy 5D. 2H. 2021-Oct-18 Ghost Hunter -
122 rr35 59D. 22H. 2021-Oct-18 Elemental Summoner -
123 ShaHeRizaDa 4D. 22H. 2021-Oct-18 Storm Screamer -
124 Muse1nside 1D. 15H. 2021-Oct-18 Swordsinger -
125 CTeJlo4ka 2D. 6H. 2021-Oct-18 Spectral Dancer -
126 Pu4apD 41D. 12H. 2021-Oct-17 Dominator +
127 P0lett 4D. 18H. 2021-Oct-18 Wind Rider -
128 SKLADxNxDx 18D. 7H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
129 Katt6 9D. 15H. 2021-Oct-18 Cardinal -
130 1eGo1as 24D. 12H. 2021-Oct-18 Moonlight Sentinel +
131 Ha3ryJl 3D. 1H. 2021-Oct-18 Ghost Sentinel -
132 AHT0Hu0 4D. 21H. 2021-Oct-18 Duelist -
133 kyk6 146D. 4H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
134 4izaRe 22D. 7H. 2021-Oct-18 Sagittarius -
135 GaMgee 2D. 0H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
136 rr37 249D. 18H. 2021-Oct-18 Spellsinger -
137 IIeHeJlona 0D. 22H. 2021-Oct-18 Paladin -
138 sklad61 64D. 22H. 2021-Oct-18 Bounty Hunter -
139 kyk5 56D. 22H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
140 skladAx7 55D. 20H. 2021-Oct-18 Bounty Hunter -
141 lVlaH9l5 2D. 12H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
142 obamastylex 250D. 3H. 2021-Oct-17 Spectral Dancer +
143 A66 32D. 12H. 2021-Oct-18 Cardinal -
144 skladPA3HOE 59D. 12H. 2021-Oct-18 Bounty Hunter -
145 CeMM 1D. 9H. 2021-Oct-18 Evas Saint -
146 MuHuCmP 260D. 20H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker +
147 Apb9l 3D. 15H. 2021-Oct-18 Sword Muse -
148 6pueHHa 1D. 0H. 2021-Oct-18 Dreadnought -
149 xKAKAIIIKAx 227D. 6H. 2021-Oct-18 Titan +
150 Pivos 46D. 20H. 2021-Oct-17 Adventurer -
151 sklad65 90D. 17H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
152 6pblcb 192D. 12H. 2021-Oct-17 Fortune Seeker -
153 XaBpoIIIe4ka 1D. 13H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
154 ECTbxxxxxBCE 478D. 2H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
155 A60 36D. 3H. 2021-Oct-18 Cardinal -
156 gnomU3 18D. 17H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
157 SSSxxGHPxxGCP 510D. 0H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
158 GQQQ1 147D. 6H. 2021-Oct-18 Sorcerer -
159 lVlaH9l6 2D. 18H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
160 Okabe 52D. 7H. 2021-Oct-17 Doombringer -
161 ruMJlu 1D. 14H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
162 skladSx7 65D. 12H. 2021-Oct-18 Bounty Hunter -
163 ElDJOY 0D. 23H. 2021-Oct-18 Paladin -
164 sklad60 398D. 23H. 2021-Oct-18 Warsmith -
165 OJlE 2D. 8H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
166 9lHuC 1D. 9H. 2021-Oct-18 Phoenix Knight -
167 reHdaJlbqp 0D. 21H. 2021-Oct-18 Elder -
168 skladDxBxC 82D. 15H. 2021-Oct-18 Bounty Hunter -
169 TapJlu 1D. 14H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
170 TienKuan 1D. 0H. 2021-Oct-18 Treasure Hunter -
171 Jlykoe 2D. 21H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
172 ECTbxxxBCE 489D. 15H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
173 Jl0JluTA 3D. 17H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
174 CyccaHHa 1D. 0H. 2021-Oct-18 Evas Templar -
175 Xorrapg 1D. 15H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
176 sklad63 60D. 19H. 2021-Oct-18 Bounty Hunter -
177 KJluraH 1D. 22H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
178 Curypg 1D. 2H. 2021-Oct-18 Dark Avenger -
179 6opolVlup 0D. 22H. 2021-Oct-18 Paladin -
180 XIL40 1D. 1H. 2021-Oct-18 Bishop -
181 YOPuK 1D. 7H. 2021-Oct-18 Phoenix Knight -
182 Avandia 77D. 7H. 2021-Oct-18 Cardinal +
183 Picognom 36D. 21H. 2021-Oct-17 Bounty Hunter -
184 sklad64 64D. 13H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
185 TANK66 35D. 14H. 2021-Oct-18 Hell Knight -
186 lBopo6eul 1D. 20H. 2021-Oct-18 Fortune Seeker -
187 ApAr0pH 1D. 8H. 2021-Oct-18 Phoenix Knight -
188 sklad62 68D. 19H. 2021-Oct-18 Bounty Hunter -
189 sklad51 80D. 17H. 2021-Oct-18 Maestro -
190 oBoo 11D. 5H. 2019-Feb-26 Evas Saint -
191 CHOXAewreya 32D. 8H. 2021-Sep-28 Titan -
192 xXOTcTyiiHukXx 1D. 20H. 2021-Sep-19 Dreadnought -
193 Saute 33D. 0H. 2021-Oct-18 Judicator +
194 YokoOna 106D. 20H. 2021-Oct-18 Grand Khavatari -
195 O66 111D. 10H. 2021-Oct-18 Grand Khavatari -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб KkLlAaNn Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG Lineage 2 lvl 95 quests l2 high five fortune seeker pvp

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 IlIlseren1tyIllI
  • 04 KingMast3r
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 archanqell
  • 08 K1ngMaster
  • 09 Elicottero
  • 10 OpaNa

Ssq:
ອາລຸນ   0%
Dusk   0%
ມື້