د پا Titleې سرلیک: Lineage 2 85 awakening quest game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Pashto Classic PTS

2021/10/16 19:58:33 MezarCZ: WTS Icarus Hammer
2021/10/16 19:56:22 MezarCZ: WTS Icarus Hammer
2021/10/16 19:54:05 MezarCZ: WTS Icarus Hammer
2021/10/16 19:51:39 MezarCZ: WTS Icarus Hammer
2021/10/16 19:40:29 MezarCZ: WTS Icarus Hammer
2021/10/16 19:38:03 WindVorteX: wtb elegia earing
2021/10/16 19:35:15 Ozix: WTB ele hvy set - 70kkk "Skrzatek
2021/10/16 19:33:13 Origen: WTB Moirai tunic pieces
2021/10/16 19:33:03 Origen: WTB CL
2021/10/16 18:56:59 Bumm: wtb rur
2021/10/16 18:54:27 inogda:  TEJAKAR PAAGRIO!
2021/10/16 18:38:52 Jo: WTS cutter +13
2021/10/16 18:32:57 Renamed7544:  wts Vesper Stockings sety
2021/10/16 18:28:41 ShoppingHouse: wts EAS/BEAS--EWS/BEWS best price
2021/10/16 18:27:55 ShoppingHouse: wtt 50k KE for Elegia shoes pm
2021/10/16 18:27:30 ShoppingHouse: wtt 50k KE for Elegia shoes pm
2021/10/16 18:27:30 ShoppingHouse: wts KE target me
2021/10/16 18:27:28 ShoppingHouse: wts EAS/BEAS--EWS/BEWS best price
2021/10/16 18:26:55 xCraft: to the BLYAT mobil !!!
2021/10/16 18:26:41 Aureon:  DWARF POWER!
2021/10/16 18:13:31 Aureon:  DWARF POWER!
2021/10/16 18:05:16 ShuffleDancer: Vesper Fighterwtt/wts
2021/10/16 18:04:08 Renamed7544:  wts Top-grade Magic Ornament Iron Belt
2021/10/16 18:03:19 kumx15: WTS Vesper RetributerIcarus Disperser
2021/10/16 18:03:06 Renamed7544:  wts Vorpal Leather BootsVorpal Shield
2021/10/16 18:02:14 ShuffleDancer: Vesper Fighterwts/wtt
2021/10/16 18:01:27 ShuffleDancer: Vesper Fighterwts/wtt
2021/10/16 18:01:11 ShuffleDancer: :(
2021/10/16 18:00:57 Leg26onn: хлам не нужен ни кому
2021/10/16 18:00:42 MezarCZ: WTS Icarus Hammer
2021/10/16 18:00:37 ShuffleDancer: Vesper Fighterwts/wtt
2021/10/16 17:55:44 Aureon:  DWARF POWER!
2021/10/16 17:16:18 ShoppingHouse: wtt 50k KE for Elegia shoes pm
2021/10/16 17:16:17 ShoppingHouse: wts KE target me
2021/10/16 17:16:16 ShoppingHouse: wts EAS/BEAS--EWS/BEWS best price
2021/10/16 17:14:07 ShoppingHouse: wtt 50k KE for Elegia shoes pm
2021/10/16 17:14:05 ShoppingHouse: wtt 50k KE for Elegia shoes pm
2021/10/16 17:07:15 NeZiaK: кто идет на открытие х7 ?
2021/10/16 17:04:54 Jo: даров
2021/10/16 17:04:46 NeZiaK: ку народ
2021/10/16 16:57:32 WindVorteX: wtb elegia earing
2021/10/16 16:42:49 sonex: WTS top duals+10+300
2021/10/16 16:22:39 MrJoker: Плащ Божествавтс
2021/10/16 16:17:48 ClawMaster: wtb>blue - 14
2021/10/16 16:16:50 Beladrielith: lf MriPli
2021/10/16 15:31:32 Astettyq: "ShuffleDancer wtb blue 14
2021/10/16 15:20:11 Astettyq: wts elegia heavy set
2021/10/16 15:19:55 Bruenor: WTB Tiateon / Anakim SB / BZaken
2021/10/16 15:15:18 BathMan: !!Шилка
2021/10/16 15:10:13 Wunderwaffex15: wtb mid a+10 1kkk
2021/10/16 15:09:56 Wunderwaffex15: wtb tallum boots/gloves/helmet+6
2021/10/16 15:09:51 Astettyq: wts elegia heavy set
2021/10/16 15:09:43 Wunderwaffex15: wtb majestic boots/gloves +6
2021/10/16 15:08:07 BathMan: !!Шилка
2021/10/16 14:33:42 Astettyq: wts elegia heavy set
2021/10/16 14:22:13 miner: WTB Mid/Hi/Top LS 76
2021/10/16 14:22:12 miner: WTS Vorpal Leather/Heavy set sealed
2021/10/16 14:20:03 Leg20onn: Тяжелые Руки Икараwts 500 b
2021/10/16 14:14:59 godhand: wts bless olf
2021/10/16 14:07:47 Wunderwaffex15: Demon Splinter wtt for draco bow sa 150 fire/water
2021/10/16 14:06:37 Wunderwaffex15: wtb tallum boots/gloves/helmet+6
2021/10/16 14:06:21 Wunderwaffex15: wtb majestic boots/gloves+6
2021/10/16 13:41:40 iGrabarsky: Уфа салют!
2021/10/16 13:36:13 TECTOCTEPOH1:  хиро бсое
2021/10/16 13:34:37 TECTOCTEPOH1:  ээ ссыкло
2021/10/16 12:52:33 PerfectHarmony: Уфа стой
2021/10/16 12:40:18 iGrabarsky: Уфа салют!
2021/10/16 12:39:12 Astettyq: wts elegia heavy set
2021/10/16 12:24:54 godhand: wtb soes
2021/10/16 12:11:12 WindVorteX: wtb elegia earing
2021/10/16 11:57:20 Jo: WTS cutter +13
2021/10/16 11:56:53 WindVorteX: wtb ele earing
2021/10/16 10:57:28 Daratan: Нефритовые Кулакиwts/wtt
2021/10/16 10:57:12 Daratan: Нефритовые Кулакиwts/wtt
2021/10/16 10:56:36 Daratan: Нефритовые Кулакиwts/wtt
2021/10/16 10:48:20 ChickenUpper: Forgotten Bladewts
2021/10/16 10:36:00 WindVorteX: wtb elegia earing
2021/10/16 10:27:33 Daratan: Нефритовые Кулакиwts/wtt offer mail
2021/10/16 10:27:30 WindVorteX: wtb elegia earing
2021/10/16 10:21:35 Ozix: WTB elegia heavy boots
2021/10/16 10:18:49 O6yBb: WTT Octo +10 >>>> PerielSword+10++
2021/10/16 10:17:38 O6yBb: WTT Octo +10 >>>> PerielSword+10++
2021/10/16 10:16:32 WindVorteX: wtb elegia earing
2021/10/16 09:51:46 Daratan: Нефритовые Кулакиwts/wtt
2021/10/16 09:40:48 Daratan: Нефритовые Кулакиwts/wtt
2021/10/16 09:39:51 Daratan: Нефритовые Кулакиwts/t
2021/10/16 09:39:36 Daratan: Нефритовые Кулакиwts/t
2021/10/16 09:37:56 Daratan: Нефритовые Кулакиwts/t
2021/10/16 03:31:37 Laukine: wtb > vesper fighters +16
2021/10/16 02:25:39 OpaNa: wtb moirai H and Rob Set
2021/10/16 02:18:04 ToffyCraft:  wts Rising Star+5
2021/10/16 01:36:45 Elicottero: Eternal Core SwordCyclic Caneoffers
2021/10/16 01:10:10 Hostess: nice russian business
2021/10/16 01:10:05 Hostess: another sells vesper tunic leys for 5kk
2021/10/16 01:09:52 Hostess: buys*
2021/10/16 01:09:44 Hostess: one sells vesper stockings keys for 300k
2021/10/16 01:09:25 ToffyCraft:  wtf talk :D
2021/10/16 01:09:11 Hostess: найс рашн бизнес
2021/10/16 01:09:06 Hostess: один куски штанов по 300 покупает другой по 5 лямов куски верха продает
2021/10/16 00:55:31 69vk69: wtb L elegia boots

RPG-CLUB.com

د وروستي پیغامونو فایل:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

د وروستي پیغامونو فایل:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Pashto Classic PTS L2 h5

RPG Lineage top lineage 3 server

لوبغاړي:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 IlIlseren1tyIllI
  • 04 KingMast3r
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 archanqell
  • 08 K1ngMaster
  • 09 Elicottero
  • 10 OpaNa

Ssq:
سهار   100%
ماښام   0%
ورځ  12