පිටු මාතෘකාව: L2 drop dark crystal robe Account High Five ❌ H5 la2 ARK x1 Sinhala Classic PTS

RPG L2 drop orichalcum l2db

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 lSpBl
  • 02 Amadrim
  • 03 Zayka
  • 04 iFFFFFFFFFFFFFF
  • 05 MMK
  • 06 Fiore
  • 07 Hale
  • 08 Bellmerre
  • 09 Dissident
  • 10 SALKO

Ssq:
අලුයම   99.4%
සන්ධ්යාව   0.6%
දිනය