పుట శీర్షిక: Lineage 2 level cap Account HighFive 🎮 L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS

RPG L2 high five ghost hunter guide lineage 2 ertheia hairstyle

ప్లేయర్స్:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 zzMaDaMzz
  • 03 AJIBEHA
  • 04 KingMast3r
  • 05 Pensa
  • 06 OtsampaPe8ane
  • 07 Pobirushka
  • 08 miner
  • 09 CIBC
  • 10 TlHAT

SSQ:
డాన్   100%
డస్క్   0%
డే