పుట శీర్షిక: Lineage 2 level cap Account HighFive5 🏁 L2 Server Zavod x1 Telugu Classic PTS

RPG L2 high five ghost hunter guide lineage 2 ertheia hairstyle

ప్లేయర్స్:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 3ae6y4ka
  • 03 ShveD
  • 04 GoToHell
  • 05 Anakima
  • 06 VladKuvalda
  • 07 YouNext
  • 08 Naru
  • 09 GG
  • 10 French

SSQ:
డాన్   46.81%
డస్క్   53.19%
డే