Tiêu đề trang: L2 pvp server Account High Five ❌ H5 la2 ARK x1 Vietnamese Classic PTS

RPG

Người chơi:
  • 01 lSpBl
  • 02 Amadrim
  • 03 iFFFFFFFFFFFFFF
  • 04 MMK
  • 05 Zayka
  • 06 Fiore
  • 07 Bellmerre
  • 08 Hale
  • 09 Prada
  • 10 SALKO

Ssq:
Bình minh   99.01%
Hoàng hôn   0.99%
Ngày